Levý panel

Lesy

Lesní hospodářství

Lesní hospodářství

Minulost lesního majetku se váže na založení kláštera rodem Rožmberků v roce 1259, kdy byly klášteru darovány rozsáhlé příhraniční hvozdy. Jednou z úloh kláštera byla i kolonizace těchto nepřístupných nehostinných oblastí. Klášter spravoval svůj lesní majetek až do nástupu komunistické totality, poté byl zestátněn a do rukou cisterciáckého kláštera se počal navracet až v roce 2015.

V dnešní době zahrnuje lesní majetek cisterciáckého kláštera necelých 3.500 ha lesních pozemků. Pozemky se rozprostírají na území čtyř obcí s rozšířenou působností na 28 katastrálních územích. Největší podíl cca. 2.500 ha však připadá do regionu Vyšebrodska a Lipenska. Přírodní podmínky jsou kvůli fragmentaci majetku velmi různorodé. Nadmořská výška majetku kolísá od 350 m.n.m až po nejvyšší bod 1012 m.n.m., kterým je vrchol Hvězdné. Největší část majetku se nachází v přírodní lesní oblasti Šumava a Podhůří Šumavy a Novohradských hor, ovšem okrajově zasahuje i do Středočeské pahorkatiny.

Na území majetku byla vyhlášena i některá maloplošná zvláště chráněná území, z nichž za zmínku jistě stojí přírodní rezervace Vysoká Běta, přírodní památka Medvědí hora a Velké Bahno. Z velkoplošných chráněných území můžeme jmenovat CHKO Blanský les, CHKO Šumava, přírodní památka Vyšebrodsko a Poluška.

Co se týká dřevinné skladby lesů, největší zastoupení zde má smrk ztepilý 80 %, poté borovice lesní 10 % následovaná bukem lesním 4 %, kolem 1 % má jedle bělokorá a modřín opadavý. Zajímavostí je výskyt limby, borovice vejmutovky a borovice tuhé. Smrk ztepilý se zde nachází ve svém ekologickém optimu a tvoří páteř lesnického hospodaření.

Po převzetí majetku jsme deklarovali přechod na podrostní způsob hospodaření s prvky výběrného způsobu hospodaření. V praxi to znamená zvýšení prostorové a druhové struktury lesních porostů. Klademe na důraz na maximální využití přirozené obnovy lesních porostů. Při těžbě používáme šetrné technologie, jako jsou lesní lanové systémy, nízkotlaké pneumatiky či bezúvazkové přiblížení (vynášení) dříví. Díky osvícenosti vlastníka jsme jednak dostali značný prostor pro opravy a údržby lesní dopravní sítě a pro nápravy starých zátěží, ale dochází i k pořizování moderních technologií pro hospodaření v lesích.

Za účelem správy majetku kláštera byla založena společnost Bernardinum s r.o.

Kontakty

Odborný lesní hospodář:
Tomáš Baudyš
tel: 727 820 438
e-mail: tomas.baudys@bernardinum.cz

Výkup dřeva a správa lesů:
Ing. Lukáš Kus
Tel.: 731 695 012
E-mail: lukas.kus@bernardinum.cz

Fotogalerie Fotogalerie

Lesy

Počet fotek ve fotogalerii: 10

Žehnání nohého traktoru s lanovkou
Žehnání nohého traktoru s lanovkou
Práce  s lanovkou v terénu
Práce s lanovkou v terénu
Práce  s lanovkou v terénu
Práce s lanovkou v terénu
Těžba dřeva
Těžba dřeva
Těžba dřeva
Těžba dřeva
Těžba dřeva
Těžba dřeva
Výstavba lesní školky
Výstavba lesní školky
Závora Bernardinum na lesní cestě
Závora Bernardinum na lesní cestě
Starší traktor
Starší traktor
Starší traktor
Starší traktor
 
 
Nahoru